Auktoriserad Socionom och
Handledare i Psykosocialt arbete
 
 
 

OM MIG...

Utbildning
Socionomexamen, Socialhögskolan i Örebro 1976
Utbildning i Psykoterapi steg 1 Statlig Psykoterapiutbildning
Individ, Vuxen, Familj 1980-1982
Handledning i Psykosocialt arbete, 30p, 40 HP Systemteoretisk inriktning,
Göteborgs Universitet. 1998-2000
Krishjälp, Krisinterventioner, Kristerapi, fördjupning St. Lukas Gbg, 2002, 2005
Korttidspsykoterapi, Affektfocuserad 30 HP SAPU,
Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning,  Sthlm 2001-2002
Adoptionspsykoterapi, SAPU, Sthlm 2004
Kreativa metoder för Handledare, 1-årig Diplomutbildning IHK , 2004
Att handleda inom vård och omsorg, IQPC 2004
Kreativa metoder och Kunskapsfilosofiska diskussioner, 10 p, IHK Sthlm 05-06
Bildterapi ur kognitiv synvinkel,  Umeå universitet 2006
BBIC (Barns behov i Centrum) för handledare, Socialstyrelsen
Externtolkningar av Kälvestens intervju,Déry-Tegnér;Moberg-Hovmark, Sthlm 2005
Signs of Safety, Risk och Skyddsfaktorer, 2009
Parterapi, EFCT, Emotional Focused Couple Therapy,  VCFI Vancouver,  Malmö
ACT, Kris och Traumacentrum, Sthlm 2009
Miljöterapi /Miljöarbete. Dr Erik Larsen Sthlm 2009
Narrativ praktik i organisationer, KORG, Maggie Carey Göteborg 2010
KBT, Kognitiv Beteendeterapi  inkl. Schematerapi Sv. Inst.för Kognitiv Psykoterapi, Sthlm 2010
Motiverande Intervju, Göteborg 2011

Yrkeserfarenhet som Socionom
Skola
Barn- och Ungdomspsykiatri
Primärvård
Vuxenpsykiatri
Somatisk sjukhusvård
Omsorgsvård och Habilitering
Rehabilitering, Somatisk och Psykiatrisk
Kommunal Konsulentstödd Familjehemsvård
Företagshälsovård

Erfarenhet av olika handledningsuppdrag 
Socionomer inom sjukhusvård, Vuxenpsykiatrisk öppenvård och allmänpsykiatrisk vård, Barnhabilitering, Vuxenrehabilitering, Skolkuratorer, Specialpedagoger,  Lärare för högfungerande autism, Barnomsorg, Socialpsykiatri, Enhetschefer för anhörigvårdare, Ideell förening, Arbetsmarknad för Vuxna, Socialsekreterare vid Ifo samt Mottagningsenhet och Flyktingmottagning, Förebyggande familjearbete, Familjehemssekreterare, Utredningshem för barn och föräldrar, Familjecentraler, Socialsekreterare eller boendepersonal för Ensamkommande flyktingbarn etc. 
Enskild familjehemshandledning från många olika kommuner i hela landet.
Tolkningar vid djupintervjuer inom familjehemsvård och inför adoption.

 

Teoretisk tillhörighet
Vad är relationell inriktning?
SFRP ( Sveriges Förening för Relationell Terapi) definierar relationell psykoterapi så här:  
”En av människans viktigaste drivkrafter är att vara i en relation.
Att skapa varaktiga relationer till andra ger oss sammanhang och mening och är nödvändigt för vår överlevnad.
Relationell psykoterapi är ett internationellt vedertaget samlingsbegrepp för ett förhållningssätt som utgår från interpersonella faktorers centrala betydelse för psykisk ohälsa och utveckling.
Affektteori och modern utvecklingspsykologi, baserad på bl a spädbarns- forskning, är viktiga för metodutvecklingen.

 I relationell psykoterapi utgår man från:
– Att affekterna utgör en av människans primära motivationssystem.
– Att barns anknytning till de primära vårdarna och vårdarnas omvårdnadsmönster, är ytterligare ett primärt motivationssystem som är grundläggande för människans överlevnad
– Att inre arbetsmodeller formas i grunden som en följd av det tidiga samspelet med andra människor och detta styr i hög grad utformningen av interpersonella relationer i vuxen ålder.
– Att terapeuten i det psykoterapeutiska mötet oundvikligen relaterar subjektivt och att detta möte används i den psykoterapeutiska processen för att åstadkomma psykologisk förändring hos patienten.
– Att terapeuten inte intar en experthållning men självklart använder sin terapeutiska kunskap
– Att terapeuten tar hänsyn till inte bara psykiska omständigheter i en människas utveckling utan också den sociala, kulturella och politiska kontexten.”

Metod
Hela gruppens samlade kompetens används. Reflekterande samtal.
Då gruppen önskar kan vi använda Reflekterande team, Som om, Bildarbete, Styrke- och Stämningskort samt Saksymboler.
Normgenomgång från start och etiskt kontrakt.
Kontinuerliga utvärderingar som ger möjlighet att påverka handledningens inriktning.

 

Övrigt 
Behörighet att handleda Socionomer för Auktorisation enl. SSR
Behörighet att externtolka djupintervjuer enligt Kälvestensmetoden  
Ramavtal med stat, kommuner och landsting
Medlem i Svensk Handledarförening i Psykosocialt arbete
Medlem i SFRP, Svenska föreningen för Relationell Psykoterapi
Medlem i RPC, Riksföreningen Psykoterapicentrum
Medlem i Sfft, Dalarna, Sveriges Förening för Familjeterapeuter
Medlem i Sfph, Svenska föreningen för  psykisk hälsa
Medlem i FSF, Föreningen Socionomer inom Familjehemsvården