Auktoriserad Socionom och
Handledare i Psykosocialt arbete
 
 
 

För närvarande ingen kurs planerad våren 2019  i 

FAMILJEINTERVJUER ENLIGT ”KÄLVESTENSMETODEN”

Syfte
Kursen är en grundutbildning i fördjupad utredningsmodell att använda efter den initiala bedömningen och syftar till
- Att få praktisk erfarenhetsbaserad kunskap om arbetsmetoden att använda i det vardagliga arbetet med att intervjua och utreda blivande familjehem samt vid ansökan om adoption
- Att få förståelse för vikten av den reflekterande analysen, den s.k. "tolkningen", som ingår som central del i arbetsmodellen, och för att skapa en relationell grund för kommande samarbete med hemmen
- Att påbörja/vidareutveckla integrering av modellen i den egna professionella funktionen som utredare
- Att underlätta beredskap för hemmen att söka hjälp vid oförutsedda påfrestningar
- Att hos utredaren skapa intresse för praktisk användning av moderna utvecklingsekologiska teoretiska begrepp i det löpande arbetet och för hur de gestaltar sig i vardagliga relationer, dvs avseende anknytningsteori, affekt- och motivationsteori samt mentaliseringsbegreppet
 - Att reflektera över bl.a. användningen av det nationella utredningsinstrumentet från Socialstyrelsen

Deltagare och innehåll
Kursen vänder sig främst till familjehemssekreterare och socialsekreterare som i sitt arbete utreder familjer i syfte att erhålla uppdrag att ta emot barn i sitt hem. 
Deltagarna förutsätts ha socionom/beteendevetenskaplig examen och vana att reflektera över skeenden i människors liv. Det är önskvärt att deltagarna har några års yrkeserfarenhet.

Metoden bygger på att två intervjuare samarbetar, och ska mellan de två kursmomenten ha möjlighet att genomföra en intervju var av blivande familjehem/adoptivhem. Antalet deltagare är maximerat till 12 personer.

 

 

För hel arbetsgrupp kan ytterligare utbildningsinsats skapas. Även vidareutbildning, dvs inkl. tolkningsprinciper,  kan ingå för ökad förståelse av värderingen av bedömningsvariablerna.