Ethel Lindberg – Psykosocial Handledning och Konsultation

Reflekterande samtal om viktiga upplevelser och känslor – för grupp, par och privatpersoner – och som kan innebära början på en positiv förändring i samspelet mellan människor.

Svårigheter i samspel uppstår  i möten mellan människor under livets olika skeden och i många olika situationer och sammanhang. 

Det gäller förstås både i privatlivet lika väl som i yrkeslivet, och speciellt utsatt kan man bli när man arbetar med människor i utsatta positioner. 
Händelser inträffar, tiden pågår och mycket förändras både inom och utom oss. Handledning är en process över tid som kan vara mycket utvecklande för både dig som  yrkesverksam och för dig som privatperson.

En del förhållanden kan vi påverka inom handledning, andra kanske inte alls. 

Det sammanhang vi befinner oss i, innebär begränsningar – men oftast också nya möjligheter för att nå balans mellan självständighet och samhörighet i viktiga relationer.

Ibland behöver vi vid handledning hitta acceptans av våra unika personligheter eller utveckla andra sidor hos oss själva, sidor som inte kommit fram som vi egentligen förväntat oss eller önskat. Ibland behöver vi göra nya mer funktionella val för vad vi vill utsätta oss eller andra för.  Och därmed uppnå ökad emotionell balans i tillvaron. 

Vid handledning kan ny förståelse av den egna utsattheten i olika sociala sammanhang  ge viktiga ideer, för att kunna se fler perspektiv på möjliga val och förhållningssätt – och därmed kunna uppnå ett ökat psykiskt välbefinnande och fungerande relationer.  

Att genom professionella samtal -handledning- kunna utforska eller dela med sig av sina personliga reflektioner av det man är med om eller känslor som väcks – det kan leda till  hälsosam förändring både för patient/klient och behandlare. Det krävs ofta att man inte är känslomässigt bunden/beroende av samtalspartnern –  och att tydlig sekretess finns. 

Det kan alltså gälla både i yrkeslivet eller i privatlivet, och ibland försvårar de upplevelserna varandra. 
Ibland räcker inte gamla förhållningssätt –  kanske  har sammanhang vi ingår i förändrats eller kanske har vår känslighet fördjupats. 

– Det är omöjligt, sa Tvivlet 
– Det är farligt, sa Rädslan
– Det är onödigt, sa Förnuftet
… Prova ändå… viskade Hjärtat… ♥ 

Jag är socionom sedan 1976 och handledare i psykosocialt arbete med mångårig erfarenhet av arbete inom t.ex. Barn- och Ungdomspsykiatri, Vuxenpsykiatri, Rehabilitering, Primärvård, Barnhabilitering, Skola, Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg inkl. Familjehemsvård samt Företagshälsovård. 

Mina psykoterapeutiska vidareutbildningar inom modern utvecklingspsykologi och mångåriga erfarenhet av arbete med svåra psykosociala processer i livets olika skeden, innebär att jag i handledning har tydligt fokus på relationens betydelse för en trygg utveckling i både privata och professionella sammanhang.

Mitt specialintresse inom Handledning är “Barn som far illa” – anknytningsbrister och därmed tillitsproblematik, speciella sårbarhetsfaktorer, särskilda behov som högkänslighet eller funktionshinder, sociala och emotionella problem i det sociala samspelet  – ja all slags närhets-, självständighets- och beroendeproblematik – och allt vad dessa utvecklingsprocesser kan sätta igång hos både barn/ungdomar och vuxna.

Både som professionell behandlare,  liksom i den egna funktionen som privatperson och förälder, finns också den egna sårbarheten som behöver hanteras med kompetens och genuin respektfullhet.

Vi utvecklas hela livet! 

Min mottagning för både handledning  – individuellt eller i grupp,
familjehemshandledning samt samtal med privatpersoner om livets svårigheter i relationer finns sedan drygt 15 år centrealt vid Järntorget i Örebro, ett par kvarter från centralstationen. 

Jag reser också till arbetsgrupper och familjehem inom rimligt avstånd.

VÄLKOMMEN att kontakta mig!
Telefon 070-403 3085
E-post   ethel.lindberg@telia.com