Handledning

Psykosocial Handledning är “en etablerad form av stöd men också utveckling i yrkesrollen för personal som i sin profession har till uppgift att möta och förhålla sig till människor i socialt eller emotionellt utsatta situationer”  och Svensk Handledarförening har på detta sätt avgränsat yrkesområdet mot både Psykoterapi och coaching.

I den professionella funktionen, framförallt inom psykosocialt arbete, blir det viktigt att få möjlighet att bevara sin empatiska förmåga samtidigt som stagnation motverkas.
Handledningen blir ett trygghetsskapande reflektionsutrymme där den lyssnande förmågan kan bidra till att den hjälpsökande kan utforska möjligheterna till nya handlingsalternativ.

Handledarens kunskaper om det psykosociala arbetets speciella villkor, lagar och regler gör det möjligt att få en ökad trygghet i yrkesrollen. Handledaren har alltså viss expertkunskap men inte hela bilden.
Forskning har visat att professionell handledning fungerar som förebyggande åtgärd mot stress och hotande utmattning i arbetet.

Även företag som inte har det psykosociala arbetet som huvuduppgift behöver ibland speciell extern kompetens för att reda ut spänningstillstånd inom individer och kommunikations- och samspelsproblem mellan människor så att energin kan användas fullt ut till arbetets uppgift.

Modern forskning har visat att vuxnas genuina gensvar i relationen  till den hjälpsökande blir den starkaste kraften för förändring  i kontakten med utsatta människor. Det vill säga det är en s.k. procedurell förändringsprocess.

VÄLKOMMEN att kontakta mig!
Telefon 070-403 3085
E-post   ethel.lindberg@telia.com