Familjehemshandledning

Familjehemshandledning 
– och samtidigt en samarbetsmodell med socialtjänsten! 
Men läs även om min värdegrund på startsidan!

Efter många års arbete inom socialt arbete har jag sammanställt några perspektiv som jag anser är viktiga för att få en gemensam syn på vad handledningen kan förväntas innebära och inte innebära, dvs för att få en trygg handledningsprocess.
Min erfarenhet är också att de allra flesta kommuner betalar tjänsten för familjehemmens räkning och ser det som en självklar förutsättning för att få en för barnet god familjehemsvård. 
Vänd dig till din familjehemssekreterare!

Som familjehem har man oftast hittat ett sätt att gå vidare från kriser eller andra egna livserfarenheter som fungerat för den egna personligheten och situationen. 
I motivationen till uppdraget finns ett överskott på engagemang som man vill dela med sig av till en hjälpbehövande annan person, oftast barn, tonåring eller mor/barn-placering.

Samtidigt kan uppdraget innebära svårare psykosocial problematik än vad någon till att börja med förstått.

Som familjehem kan man vilja prata om uppdragets alla delar, så att familjen inte utsätts för emotionellt överutnyttjande och att barnperspektivet inte åtsidosätts.

För familjehemmet kan tidigt insatt extern handledning innebära

 • ett av flera sätt att få egen stimulans och respons på det man gör i vardagen!
 • en möjlighet att uppdraget kan bli lite mer spännande men också ge förståelse för hur den egna relationen till barnet blir viktig!
 • ett tydligt sätt att i tid få hjälp att formulera och föra fram viktiga synpunkter till handläggande socialsekreterare eller andra samarbetspartners som ansvarar för åtgärder!
 • ett rimligt sätt att ostört och förbehållslöst få prata om hur gränser för det egna engagemanget kan omsättas så det blir postivt för barnets utveckling och utan att det blir skrämmande för andra!
 • en hjälp att se de små pusselbitarna i relationen som på sikt är det som hjälper barnet till en fungerande tillvaro och som kommer att ge barnet positiva minnen av familjehemmet!
 • ett sätt att utan krav få tid att fundera över och omsätta i vardagen det man kan ha hört på föreläsningar, kurser och utbildningar!
 • ett sätt att bevaka att de egna barnen eller parrelationen inte blir lidande då det placerade barnets behov sätts i centrum!
 • en möjlighet att själv få egen ”påfyllning” mitt i allt ”givande”!
 • en möjlighet att i tid skapa beredskap för de olika handlingssätt som kan behövas vid akuta situationer, eller för att i tid minimera att akuta situationer uppstår!

att få tilltro till just den egna familjens sätt att leva, fungera och lösa svårigheter!
 
För Socialtjänsten kan samarbetet med det handledda familjehemmet innebäraett komplement som ökar barnperspektivet 

Men själva formen för handledning behöver oftast anpassas till det specifika uppdraget och kräver därför stor medvetenhet hos handledaren om familjehemsvårdens villkor. 
Dessutom varsamhet kring de psykiska prövningar som tidigt svikna barn och föräldrar kan framkalla. Familjehemshandledningen blir alltså mer som en konsultandinriktad konsultation. Man kan säga att specifik kunskap tillförs med ett interaktionistiskt focus.

Syftet med handledning till familjehem är bl.a.

 • att öka barnperspektivet och förståelsen för relationens betydelse
 • att underlätta samarbetet för de inblandade parterna så att barnets utveckling gynnas
 • att ge feed-back så att familjehemmet inte utnyttjas på ett emotionellt destruktivt sätt utan hittar hållbara vägar framåt

Familjehem ska inte bedriva behandling, men måste i vardagen förhålla sig till och hantera svår psykosocial problematik. Detta gör dem extremt utsatta för påfrestningar som kan missgynna barnets utveckling, men också försvåra den egna situationen i familjen. Det kan t.ex. gälla relationen mellan makarna eller till de egna barnen. 
Kontinuerliga samtal med den externa familjehemshandledaren innebär att man får möjlighet att tala om svåra upplevelser – utan att oro för att beroendeförhållandet till socialtjänsten blir hindrande.

Socialtjänsten ges möjlighet att förstå familjehemmens upplevelser, för att på ett kvalitetsmässigt sätt kunna följa vården av barnet.
Familjehem måste också på ett tidigt stadium ges hjälp att förstå socialtjänstens ageranden.
Därför träffas socialtjänst, familjehem och handledare var 6:e månad eller oftare vid behov under trygga former, tillsammans med familjehemshandledaren.

Ämnen vid enskild professionell handledning är en annan process än den arbetshandledning som socialsekreterare i sin position kan bidra med

Handledaren ansvarar inte för beslut eller åtgärder, utan för att tydliggöra hur olika förhållningssätt eller förhållanden i hela uppdragssituationen på något sätt kan beröra eller inverka på vården av barnet. 
Socialsekreteraren är hela tiden den som ansvarar för åtgärder som rör barnets placering.


Familjehemshandledningen blir förebyggande mot sammanbrott av vården!


Genom enskild handledning ges familjehemmen möjlighet att få tala om alla upplevda känslor mot barnet, dess föräldrar och övrigt nätverk, liksom mot socialtjänsten, skola eller övriga vårdgivare etc. utan att familjehemmet behöver oroas av att det kan leda till ageranden eller ifrågasättanden av dem som familjehem. 
De ges möjlighet att ventilera situationer och främmande känslor som uppdraget  gett upphov till och som kan inverka skrämmande på tilltron till den egna förmågan eller andras kompetens. Reflektionsutrymmet över tid gör det möjligt att kunna gå vidare på det sätt som är familjehemmets eget unika tillskottt till barnets uppväxtsituation.

Enskild familjehemshandledning ger familjehemmet mer egen tid för fri reflexion och högre integritet än samtalsgrupper, vilka ofta har en mer identifikationsskapande funktion i början av uppdraget. 
Familjehemmen behöver genom  familjehemshandledningen inte ensamma ”bära” de känslor som ofta aktualiseras i familjehemmet vid placering av barn som utsatts för stora brister i sin uppväxtmiljö.

Enskild handledning till familjehem innebär

– en stabiliserande kvalitetshöjning av vården

– är motivationshöjande för familjehemmet!

 Enskild familjehemshandledning – Ett viktigt samarbete som blir spänningsreducerande för flera parter!

Olika perspektiv på begreeppet “familjehemshandledning” finns att läsa i min uppsats från Göteborgs universitet, dvs.

“Familjehemshandledning” – om den organisatoriska betydelsen för innehåll och process.

VÄLKOMMEN att kontakta mig!
Telefon 070-403 3085
E-post   ethel.lindberg@telia.com