Grupphandledning

– är ärende- och processinriktad. Läs gärna mer under hemsidans rubrik Handledning och om min värdegrund på startsidan.
 
Föreningen för handledare inom psykosocialt arbete har beskrivit det  ung. så här:

Syftet är att  i första hand tydliggöra  deltagarnas olika perspektiv på såväl känslor som tankar i den professionella uppgiften. Handledningen blir ett viktigt forum som underlag för professionellt förhållningssätt och bedömningar liksom egen yrkesmässig utveckling under trygga former.
Gruppmedlemmarnas olika perspektiv och förhållningssätt lyfts fram i handledningen och kan innebära ökad medvetenhet om hur det egna förhållningssättet inverkar på de hjälpsökande. 
Genom handledarens frågor och olika reflekterande metoder stärks den enskildes men också gruppens samlade kompetens på ett för arbetet kvalitetssäkrande sätt. 
 
För att kunna ge genuin hjälp behöver man få bli berörd av den andres utsatthet. Långvarig yrkesmässig erfarenhet av arbete med problematik mellan människor ger på många sätt ökad kompetens men kan också behöva hanteras med motsvarande viktig emotionell påfyllning. 
Ytterligare ett syfte med handledning är därför att få hjälp med att bevara den egna känsligheten för det empatiska intresset  –  och samtidigt fungerar det som förebyggande mot utbrändhet.
Det kan vara svårt att hitta vad som blir rimlig måluppfyllelse så att man verkligen bidrar med det man avser att bidra med. 
Många svårigheter kan  också ha uppstått i bristande överensstämmelse mellan arbetsuppgiften och under de villkor man arbetar. 
Även organisatoriska förhållanden och de socialrättsliga villkor som styr verksamheten måste få sitt viktiga utrymme genom reflektion.

Jag arbetar med Handledning som rör hela det Psykosociala arbetsfältet, dvs 
förebyggande, utredande och behandlande psykosocialt arbete i ett livsloppsperspektiv.

Det innebär att jag har lång erfarenhet av yrkesområden som rör både Barn och Vuxna,  dvs inom Vård, 
Skola, Omsorg, Socialtjänst, Familjehemsvård och HVB-hem, Företagshälsovård och övriga Privata företag med psykosociala arbetsuppgifter.

VÄLKOMMEN att kontakta mig!
Telefon 070-403 3085
E-post   ethel.lindberg@telia.com